Τα μεγάλα προβλήματα των ΜμΕ σύμφωνα με την ΕΣΕΕ

Η παρατεταμένη κρίση των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τα οικονομικά βάρη, την αυξημένη φορολογία και γενικότερα την εφαρμογή των εισπρακτικών μέτρων των τελευταίων κυβερνήσεων έχει πλέον καταστήσει πολύ δύσκολη την επιβίωση των Μμε επιχειρήσεων. Επιπλέον το κλίμα αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί από την κατάσταση της οικονομίας δεν συμβάλλει σε καμιά περίπτωση στην πραγματοποίηση επενδύσεων και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη.

Η ΕΣΕΕ σε συνεργασία με την TFGR, ανέλαβαν μέσω της επιτροπής καταγραφής των προβλημάτων του Ελληνικού Εμπορίου να εντοπίσουν τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Μμε με σκοπό την αποστολή Υπομνήματος προς τους κρατικούς αρμόδιους φορείς αλλά και την άσκηση πιέσεων για την λήψη μέτρων που θα συμβάλλουν στην καταπολέμησή τους.
Επιγραμματικά, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ τα 7 κυριότερα εμπόδια που καλούνται σήμερα να υπερβούν οι ελληνικές Μμε επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι εμπορικές, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

1. Χρηματοδότηση-Ρευστότητα
2. Φορολογία
3. Ασφαλιστικό
4. ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
5. Παρεμπόριο
6. Εμπορικές Μισθώσεις
7. Τειρεσίας.

Τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την κατάσταση της αγοράς το 2013 επιβεβαιώνονται από την ανάλογη Έκθεση της Κομισιόν η οποία καταγράφει την μεγάλη υστέρηση των ελληνικών Μμε σε δυσανάλογο βαθμό έναντι των αντίστοιχων της Ε.Ε.
Από το 2008 μέχρι και σήμερα, οι κύριοι λόγοι που έπληξαν τις ελληνικές μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η λιτότητα, η χρηματοδοτική ένδεια, η διεθνοποίηση και η έλλειψη εθνικού σχεδίου υποστήριξής τους.

Αναφορικά με την έκθεση του ΟΟΣΑ οι υποσχέσεις ότι το «άνοιγμα» της αγοράς θα ρίξει τις τιμές μέχρι σήμερα δεν επιβεβαιώνονται, αφού αντίθετα διαπιστώνεται «κλείσιμο» των ΜμΕ, διεύρυνση των πολυεθνικών και αύξηση των τιμών. Καμία σοβαρή επαγγελματική ομάδα δεν αντιδρά αρνητικά, αλλά επιδιώκει τη μείωση των τιμών.

Η μόνη αισιόδοξη πρόβλεψη για το 2014 είναι η σταθεροποίηση της αγοράς και ίσως μία μικρή αύξηση των ΜμΕ, αφού το 2013 φαίνεται να είναι η τελευταία χρονιά συρρίκνωσης της προστιθέμενης αξίας των ΜμΕ στην ελληνική οικονομία.

0