Απάντηση Υπουργείου Εργασίας σε επιστολή του Ε.Σ.Κορίνθου για το μέλλον του ΟΑΕΕ που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή Κορινθίας Χρίστο Δήμα

Σε απάντηση της επιστολής του Ε.Σ.Κορίνθου με ΑΠ: 60/1-11-13 προς το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με το μέλλον του ΟΑΕΕ η οποία κατατέθηκε στην Βουλή από τον Βουλευτή Ν. Κορινθίας κ. Χρίστο Δήμα, μας γνωστοποιήθηκαν τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ1 και ΙΑ2 του αρ. 1 του Ν. 4152/2013 ,θεσπίζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο ,για την τμηματική ή εφάπαξ καταβολή , με ευνοϊκούς όρους των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Στο πλαίσιο των διατάξεων αυτών παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης τόσο των οφειλόμενων κύριων ασφαλιστικών εισφορών, όσο και των αναλογούντων σε αυτές πρόσθετων τελών είτε εφάπαξ ,είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η ένταξη σε οποιαδήποτε από τις δύο ρυθμίσεις που αναφέρονται στις προαναφερθείσες διατάξεις συνεπάγεται ευεργετικές παροχές όπως η χορήγηση πιστοποιητικού οφειλής, η αναστολή ποινικών διώξεων και η αναστολή της διαδικασίας κατασχέσεων.
Επιπλέον για την υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» ο οφειλέτης δεν χρειάζεται να ναι φορολογικά ενήμερος από 01-01-2013. Οι οφειλόμενες εισφορές από 01-01-2013 έως 30-06-2013 ,μπορούν να ρυθμιστούν με την Πάγια Ρύθμιση παράλληλα με τη ρύθμιση «Νέα Αρχή».

2. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που διανύει η χώρα:

  • Με νέα διάταξη του Υπουργείου Εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις της ποινικοποίησης της μη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει ο υπόχρεος να οφείλει ποσό άνω των 20.000 € ( έναντι των 2.000€ που ίσχυε).
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν έχουν αυξηθεί από το 2009 και μετά.
  • Με διάταξη του Υπουργείου Εργασίας επιτρέπεται σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ με αίτησή τους (αλλά και σε αυτούς που απώλεσαν την δυνατότητα κατάταξης στο παρελθόν ,με την υποβολή νέας αίτησης) να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του καταστατικού του ΟΑΕΕ και να παραμείνουν σε αυτή ως 31-12-2014 .
  • Συστάθηκε ειδικός λογαριασμός ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενων με σκοπό την χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος. Το επίδομα ήδη χορηγείται στους δικαιούχους.

3. Με τις διατάξεις Π.Δ 5/2007 καθορίστηκαν οι 14 (υποχρεωτικές οι πρώτες 10) ασφαλιστικές κατηγορίες , τα ποσά αυτών και ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών.

4. Αναφορικά με τους συνταξιούχους που οφείλουν , σύμφωνα με τους Ν.4024/2011 και Ν.4075/2012 , η σύνταξη καταβάλλεται κανονικά όπως ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα , αν το οφειλόμενο ποσό δεν ξεπερνά το ποσό των τριάντα (30) μηνιαίων κατώτατων συντάξεων με ανώτατο όριο, ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, τις 20.000€. Τα ποσά οφειλής παρακρατούνται από τις συντάξεις σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν δύναται να ξεπερνούν τις σαράντα (40).

5. Για την χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ασφαλισμένων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφάλιση και η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους αντίστοιχους Κλάδους Ασθένειας και Σύνταξης ενώ η ασφαλιστική ικανότητα για λήψη παροχών αποδεικνύεται με το βιβλιάριο ασθενείας.

6. Τέλος, με τις διατάξεις του Ν.3846/2010 ,επαναπροσδιορίστηκε το ασφαλιστικό καθεστώς επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων με έδρα στις προαιρετικές περιοχές ασφάλισης ώστε να «θεραπευτούν» οι ευεργετικές διατάξεις με τις οποίες επαγγελματίες εξαιρούνταν από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και υπάγονταν στην Ασφάλιση του ΟΓΑ.

0