Ιστορική Αναδρομή Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου ιδρύθηκε στην Κόρινθο το 1913 και σκοπός του είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα ο Εμπορικός Σύλλογος σκοπούς έχει:

  1. Τη μέριμνα για την προαγωγή, προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου γενικά. Τη μελέτη, προβολή και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης, καθώς επίσης και την κατοχύρωση έναντι της Πολιτείας των εμπορικών δικαιωμάτων των μελών. Η Ένωση απέχει από κάθε κομματική δραστηριότητα και δεν ασκεί κερδοσκοπική επιχείρηση.
  2. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Εμπόρων με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
  3. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
  4. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
  5. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
  6. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Ειρήνης.
  7. Δεν λησμονεί, αλλά βοηθά και συμπαραστέκεται με κάθε νόμιμο μέσο για την οικονομική αξιοπρέπεια των συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.