Υποχρεώσεις Μελών

Υποχρεώσεις Μελών Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου

Κάθε μέλος του Εμπορικού Συλλόγου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. Nα συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Ε.Σ.Κ. και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης στην ασκήση των καθηκόντων και επιδιώξεων της

2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου και να ενημερώνει άμεσα την διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά στην επαγγελματική του κατάσταση

3. Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Συλλόγου και να φέρεται με ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Συλλόγου και στο Δ.Σ.

4. Να εκπληροί τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απένατι στον Σύλλογο

5. Να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελαμτικής του διεύθυνσης

6. Να συμμορφώνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις, που ορίζονται ακριβώς με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου