Τα Εξοντωντικά Πρόστιμα που Επιβάλλονται στις Επιχειρήσεις με παραδείγματα

Σε πρόσφατη συνεδρίαση, που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών στην οποία συμμετείχαν και συνδικαλιστικά σωματεία ως εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου έγινε συνοπτική παρουσίαση με παραδείγματα των σκληρών προστίμων (ιδιαίτερα έγινε αναφορά στα αρ. 53 και αρ.59 του Ν.4174/2013) που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και τις οδηγούν σταδιακά στο οριστικό κλείσιμό τους.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα των προστίμων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις όταν είναι εκπρόθεσμες στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους:

 

Παράδειγμα 1ο

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
ΦΜΥ χρεωστικό1.800 ευρώ Φεβρουαρίου 2014 Η εταιρία τηρείαπλογραφικά βιβλία 20 Μαρτίου 2014 20 Ιουλίου 2014 (120 ημέρες καθυστέρηση)

 

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες) 1.800 * 7,75% * 4/12 = 46,5 ευρώ
Πρόστιμο άρθρου 54 1.000,00 ευρώ
Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 57 1800*10%=180,00 ευρώ
Πρόστιμο παρακρατούμενου φόρου (ίσο με το οφειλόμενο ποσό) άρθρου 59 1.800,00 ευρώ
Σύνολο προστίμου 3.026,50 ευρώ
Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται (1000*2)+45,86+180+1800+= 4.025,86 ευρώ

Παράδειγμα 2ο

Μη έκδοση αποδείξεων Εταιρία – Λογιστικά βιβλία
Επιχείρηση δεν εξέδωσε 10 αποδείξεις αξίας έως 20 ευρώ η καθεμία Η εταιρία τηρεί απλογραφικά βιβλία

 

Πρόστιμο άρθρου 54 1.000*10 = 10.000,00 ευρώ
Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην πενταετία το πρόστιμο διπλασιάζεται Για παράδειγμα εάν η ίδια επιχείρηση βρεθεί σε έλεγχο να μην έχει εκδώσει 10 αποδείξεις έως 20 ευρώ τότε 2.000*10 = 20.000
Για το εν λόγω πρόστιμα θα πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις καθότι δεν προκύπτει από τις διατάξεις οροφή προστίμου. Επίσης δεν αποσαφηνίζεται εάν το πρόστιμο ισχύει ανά παράβαση ή πράξη προστίμου.

 

Παράδειγμα 3ο

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
ΦΠΑ χρεωστικό2.000 ευρώ Μαρτίου 2014 Η εταιρία τηρείαπλογραφικά βιβλία 20 Απριλίου 2014 15 Μαίου 2014 (25 ημέρες καθυστέρηση – λιγότερο από μήνα)

 

  Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες) 2.000 * 7,75% * 0/12 = 0,00 ευρώ
  Πρόστιμο άρθρου 54 1.000,00 ευρώ
  Σύνολο προστίμου 1000,00 ευρώ
  Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται (1000*2)= 2000,00 ευρώ
  Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση για Τρίτη φορά τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 τετραπλασιάζεται (1000*4)= 4000,00 ευρώ
   

Παράδειγμα 4ο

 
Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
ΦΠΑ χρεωστικό 100 ευρώ Μαρτίου 2014 Η εταιρία τηρείΔιπλογραφικάβιβλία 20 Απριλίου 2014 10 Ιουνίου 2014 (50 ημέρες καθυστέρηση)
           

 

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες) 100 * 7,75% * 1/12 = 0,65 ευρώ
Πρόστιμο άρθρου 54 2.500,00 ευρώ
Σύνολο προστίμου 2.500,65 ευρώ
Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται (2500*2)+1,06= 5.000,65 ευρώ
Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση και τρίτη φορά τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 τετραπλασιάζεται (2500*4)+1,06= 10.000,65 ευρώ

 

 

Παράδειγμα 4ο

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
Φ.Μ.Υ. χρεωστικό3.500 ευρώ Μαίου 2014 Η εταιρία τηρείΔιπλογραφικά βιβλία 20 Ιουνίου 2014 30 Σεπτεμβρίου 2014 (100 ημέρες καθυστέρηση)

 

Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες) 3.500 * 7,75% * 3/12 = 67,81 ευρώ
Πρόστιμο άρθρου 54 2.500,00 ευρώ
Πρόστιμο εκπροθέσμου άρθρου 57 10% *3500 = 350,00 ευρώ
Πρόστιμο Παρακρατούμενου (ίσο με το οφειλόμενο)  άρθρου 59 3.500,00 ευρώ
Σύνολο προστίμου 6.417.81 ευρώ
Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται (2500*2)+74,31+3.500+350= 8.917,81

 

0